Đánh giá trực tuyến được tổ chức song song với đánh giá trực tiếp. Học sinh và CMHS đăng ký đợt dự tuyển và hình thức dự tuyển theo thông báo của Nhà trường.

Đánh giá trực tuyến được tổ chức thông qua Google Hangouts hoặc Hệ thống quản lý học tập Learning Management System (LMS) của Nhà trường. Trong đó, dự tuyển lớp 1 sử dụng công cụ Google Hangouts, các lớp còn lại sử dụng cả 2 công cụ trên.

1. Phương thức đánh giá trực tuyến lớp 1

Đối với lớp 1, Nhà trường áp dụng phương thức đánh giá trực tuyến thay thế phương thức đánh giá qua lớp học Ready, Set, Go!. Ngoài bài đánh giá trực tuyến, Nhà trường sẽ tổ chức thêm ngày học Open Day nếu cha mẹ có nhu cầu cho con trải nghiệm môi trường học tập. 

Đối với học sinh đã đăng kí khóa Ready, Set, Go! 1 và 2, Nhà trường sẽ hướng dẫn chi tiết cho cha mẹ để chuyển đổi sang đánh giá trực tuyến.

Nội dung đánh giá như sau:

Đối tượng được đánh giá

Học sinh

Trao đổi với CMHS

Nội dung và 

Hình thức trực tuyến

Năng lực

Sức khỏe

Mục tiêu giáo dục

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Ngôn ngữ Tiếng Anh*

Tính toán

Thể chất

Tâm thần

(Cha mẹ cùng tham gia)

– Giới thiệu bản thân

– Giao tiếp với người phỏng vấn

– Giới thiệu bản thân

– Giao tiếp với người phỏng vấn

Nhận biết số, các hình cơ bản so sánh trong phạm vi 10

Thể hiện kĩ năng vận động

Quan sát qua 

hành vi giao tiếp

Bày tỏ quan điểm về giáo dục

Thời gian và cách thức

5 phút

Phỏng vấn

5 phút

Phỏng vấn

5 phút

Phỏng vấn

5 phút

Phỏng vấn

5 phút

Phỏng vấn

5 phút

Phỏng vấn

Phí dự tuyển: 500.000 VNĐ

2. Đánh giá trực tuyến lớp 6

(CMHS tham khảo hình thức đánh giá trực tiếp tại đây: https://bit.ly/39gdMpX)

Đối tượng được đánh giá

Học sinh

Trao đổi với CMHS

Nội dung và 

Hình thức trực tuyến

Năng lực

Sức khỏe

Mục tiêu giáo dục

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Ngôn ngữ Tiếng Anh*

Tính toán

Thể chất

Tâm thần

Lớp 6

Làm bài trực tuyến

Làm bài trực tuyến

Làm bài trực tuyến

Phỏng vấn

Phỏng vấn 

Phỏng vấn, khảo sát 

Thời gian

45 phút

60 phút

45 phút

5 phút

5 phút

5 phút

Cách thức

Làm bài thi online 

Phỏng vấn

Phỏng vấn 

Phỏng vấn, khảo sát

Phí dự tuyển: 1.000.000 VNĐ

3. Đánh giá trực tuyến lớp 10

(CMHS tham khảo hình thức đánh giá trực tiếp tại đây:https://bit.ly/2UijG5q)

Đối tượng được đánh giá

Học sinh

Trao đổi với CMHS

Nội dung và 

Hình thức trực tuyến

Năng lực

Sức khỏe

Mục tiêu giáo dục

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Ngôn ngữ Tiếng Anh*

Tính toán

Thể chất

Tâm thần

Lớp 10

45 phút

60 phút

45 phút

5 phút

10 phút

10 phút

Cách thức

Làm bài thi online 

Phỏng vấn

Phỏng vấn 

Phỏng vấn, khảo sát

Phí dự tuyển: 1.000.000 VNĐ

4. Tuyển sinh bổ sung các khối lớp 

Đối tượng được đánh giá

Học sinh

Trao đồi với CMHS

Nội dung và 

Hình thức trực tuyến

Năng lực

Sức khỏe

Mục tiêu giáo dục

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Ngôn ngữ Tiếng Anh*

Tính toán

Thể chất

Tâm thần

Làm bài thi online 

Phỏng vấn

Phỏng vấn 

Phỏng vấn, khảo sát

Thời gian lớp 2 – 5

20 phút

30 phút

20 phút

5 phút

10 phút

10 phút

Thời gian lớp 6 – 7

45 phút

60 phút

45 phút

5 phút

10 phút

10 phút

Thời gian lớp 10-12

45 phút

60 phút

45 phút

5 phút

10 phút

10 phút

Lộ trình song bằng

45 phút

60 phút

45 phút

5 phút

10 phút

10 phút

Phí dự tuyển: 1.000.000 VNĐ

Mọi thông tin, CMHS vui lòng liên hệ với hotline: 024 999 666 36/máy lẻ 1 để Bộ phận Tuyển sinh hỗ trợ giải đáp.