Như vậy, thay vì học hai chương trình riêng biệt song song, giờ đây, với chương trình tích hợp này, học sinh không bắt buộc phải học lại cùng một nội dung kiến thức, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho các em.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng đối Trường mà còn là sự công nhận của nền giáo dục Úc tại Việt Nam.

Chương trình giáo dục phổ thông tích hợp H.A.S đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của Chương trình SACE.

Chương trình giáo dục tích hợp này được xây dựng trên cơ sở lấy chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam làm gốc, bao gồm đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định; tích hợp ở một số môn học có trong cả hai chương trình; bổ sung một số môn học tự chọn chỉ có trong chương trình SACE như Kinh doanh và doanh nghiệp (Business and Enterprise), Dự án nghiên cứu (Research project), Tâm lý (Psychology), Du lịch (Tourism), Nghiên cứu khoa học (Scientific Studies).

Do chương trình giáo dục Việt Nam hiện đã được chuyển sang chương trình giáo dục phát triển năng lực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, nên các chương trình tích hợp sẽ giúp phát triển đa dạng các năng lực của thế kỷ 21 cho học sinh.

Các chương trình SACE tập trung vào các năng lực như đọc viết, tính toán, Công nghệ thông tin – truyền thông, tư duy phản biện và sáng tạo, năng lực cá nhân và xã hội, hiểu biết đạo đức, hiểu biết liên văn hóa. Những năng lực này được lồng ghép và đánh giá trong tất cả các môn học của SACE, sẽ giúp học sinh học tập thành công trong các trường đại học và trong cuộc sống.

Ngoài ra, các phương pháp học khác nhau đang áp dụng trong chương trình Việt Nam sẽ được áp dụng và bổ sung trong chương trình SACE và ngược lại. Như vậy, học sinh có thể sẽ tìm ra phương pháp học tập phù hợp nhất để phát huy hết khả năng của mình và cũng giúp các em chọn được con đường nghề nghiệp phù hợp nhất cho tương lai.

Có thể thấy, chương trình tích hợp này rất phù hợp với học sinh Việt Nam vì khi hoàn thành chương trình, học sinh có thể đạt cả bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam và bằng tú tài của bang Nam Úc. Từ đó, học sinh có thể theo học các trường đại học ở Việt Nam, Úc và nhiều nước trên thế giới.