Hi vọng với lần tham gia Hội nghị này, cùng các diễn giả, hội thảo tương tác, các bạn học sinh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ý tưởng về mở rộng tầm nhìn và phát triển toàn cầu để làm giàu cho nhân loại thông qua các kết nối toàn diện và sự hiểu biết sâu sắc hơn