Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông, theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT. 

Chương trình giáo dục H.A.S được phát triển và triển khai trên nền tảng triết lý giáo dục về học sinh Tự chủ, Tự lập và Trách nhiệm. Đây là các giá trị cá nhân phổ quát và thích ứng cao, là nền tảng, mục đích hướng tới của mỗi học sinh trong học tập, làm việc và đời sống. 

Nhà trường đồng thời áp dụng cách tiếp cận  mục tiêu phát triển năng lực học sinh (Competency-Based approach) vào chương trình giáo dục của  Nhà trường, phát triển bởi các tổ chức giáo dục và khoa học lớn quốc tế.  

14 năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh tại Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S như sau:

—————————-

Cha mẹ học sinh quan tâm đến chương trình giáo dục Hanoi Adelaide School, vui lòng để lại thông tin tại đây


Hanoi Adelaide School

Ngôi trường tiên phong trong giáo dục phát triển năng lực