Tag Archives: #STEAM #năng_lực_thiết_yếu #nhiệm_vụ_học_tập #phát_triển_năng_lực #THCS #Tiểu_học #THPT

20/09/2021

Học cách bảo quản thực phẩm – Hành động nhỏ hướng tới môi trường qua môn STEAM tại Hanoi Adelaide School

STEAM – kết hợp kiến thức của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học, là một trong những môn học được học sinh Hanoi Adelaide.

Read More

24/08/2021

Nhiệm vụ học-tập giúp học sinh hình thành năng lực, vận dụng kiến thức trong thực tiễn

Tại Hanoi Adelaide School, học sinh không có “bài tập” thay vào đó là những “nhiệm vụ học tập” giúp vận dụng kiến thức, kỹ năng của bài học.

Read More