Lộ trình học tập

 

CHƯƠNG TRÌNH CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS

Học theo chương trình khung của Bộ Giáo dục Việt Nam song song với chương trình Tiếng Anh theo khung năng lực của Úc để tiến tới chương trình SACE International được SACE Board Australia, Bộ Giáo dục Nam Úc (Úc) cung cấp.

CHƯƠNG TRÌNH THPT 

+ Lộ trình SACE International: Học sinh học chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam song song với chương trình SACE International được SACE Board Australia, Bộ Giáo dục Nam Úc (Úc) cung cấp.

+ Lộ trình Tăng cường H.A.S: Học sinh học theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam kết hợp tăng cường Tiếng Anh để đảm bảo tiêu chuẩn năng lực Tiếng Anh khi tốt nghiệp THPT tương đương với cấp độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).