Hệ thông giáo dục HAS
Hệ thông giáo dục HAS

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Chương trình

Chương trình chung

  • Học sinh học với lộ trình song bằng: Chương trình song ngữ liên cấp (Việt Nam và Úc) từ lớp 1 đến lớp 12.
  • Chương trình cấp Tiểu học và THCS: Học theo chương trình khung của Bộ Giáo dục Việt Nam song song với chương trình Tiếng Anh theo khung năng lực của Úc để tiến tới chương trình SACE International được SACE Board Australia, Bộ Giáo dục Nam Úc (Úc) cung cấp.
  • Chương trình THPT:

+ Chương trình song bằng: Học sinh học theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam song song với chương trình SACE International được SACE Board Australia, Bộ Giáo dục Nam Úc (Úc) cung cấp.

+ Chương trình Tiếng Anh tăng cường: Học sinh học theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam kết hợp tăng cường tiếng Anh để đảm bảo tiêu chuẩn năng lực tiếng Anh khi tốt nghiệp THPT tương đương IELTS 6.5.