Chương trình trải nghiệm & CLB

GIỚI THIỆU

Hoạt động trải nghiệm cùng với các môn học được dạy - học trong trường trung học phổ thông (THPT) H.A.S giúp học sinh rèn luyện và phát triển các năng lực chung cần thiết để làm chủ kiến thức, có khả năng hội nhập quốc tế và trở thành con người Tự chủ, Tự lập, Trách nhiệm.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

- Hình thức có tính khám phá: Thực địa – thực tế, Tham quan, Cắm trại, Trò chơi...

- Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác: Diễn đàn, Giao lưu, Hội thảo, Sân khấu hoá …

- Hình thức có tính cống hiến: Thực hành lao động; Hoạt động tình nguyện, nhân đạo…

- Hình thức có tính nghiên cứu, phân hoá: Làm việc dự án;  Hoạt động theo nhóm sở thích.

 

CHỦ ĐỀ TRẢI NGHIỆM THEO NHÓM NỘI DUNG

STT

Nhóm nội dung

Số buổi

Chủ đề

1

Hoạt động hướng vào bản thân

4

Thể nghiệm nghệ thuật đương đại

Tìm hiểu giá trị H.A.S

Sống khỏe mạnh

Trưởng thành

2

Hoạt động hướng đến xã hội

3

Sẻ chia yêu thương (1)

Sẻ chia yêu thương (2)

Tìm về nguồn cội

3

Hoạt động hướng đến tự nhiên

1

Hòa thuận với tự nhiên

4

Hoạt động hướng nghiệp

2

Trải nghiệm nghề nông

Trải nghiệm ngành công nghiệp

 

BẢNG PHÂN BỔ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Căn cứ Chương trình Khung về hoạt động trải nghiệm của Bộ Giáo dục và đào tạo   Chương trình khung cấp THPT của Hệ thống Giáo dục H.A.S, nhóm nội dung của hoạt động trải nghiệm cấp THPT phân bổ theo tỉ lệ sau:

 

Nội dung hoạt động

Tỉ lệ chung

(%)

Tỉ lệ đối với HS lớp 10

Tỉ lệ đối với HS lớp 11

Tỉ lệ đối với HS lớp 12

%

Số buổi

%

Số buổi

%

Số buổi

Hoạt động hướng vào bản thân

30%

40

4

30

3

20

2

Hoạt động hướng đến xã hội

25%

30

3

20

2

20

2

Hoạt động hướng đến tự nhiên

15%

10

1

20

2

20

2

Hoạt động hướng nghiệp

30%

20

2

30

3

40

4

Tổng thời lượng

100

100

10

100

10

100

10